Petitie

Stop met besparingen in de zorgsector en gehandicaptensector!!

Red Zelfstandig Wonen, geef mensen met een handicap de kans om inclusief te leven!

In het Vlaams regeerakkoord staat:

‘De Regering legt de lat hoog en wil dat alle Vlamingen het beste van zichzelf kunnen geven, maar dat is enkel mogelijk in een warm en sociaal Vlaanderen (…) Wie hulp nodig heeft, laten we nooit in de steek. Voor de ondersteuning van kwetsbaren maakt de Vlaamse Regering de nodige budgetten vrij (…).

Met deze petitie willen wij ons ongenoegen uiten over de besparingen in de Zorgsector en in het bijzonder in de gehandicaptensector. De aangekondigde besparingen zijn in strijd met artikel 19 van het VN verdrag. 

In de diensten Zelfstandig Wonen moet 40% bespaard worden, maar voor vele mensen is deze vorm van ondersteuning een noodzaak om artikel 19 te kunnen naleven! Jullie maken het ZEER MOEILIJK voor de mensen die in deze voorziening leven en werken!

Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijkerecht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat:

  1. personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling;
  2. personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen;
  3. de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.

Red Zelfstandig Wonen, geef mensen met een handicap de kans om inclusief te leven!

Onderteken deze petitie hier!